2/19

Till dig som är behandlad
med BELKYRA®(deoxicholsyra)Syftet med den här broschyren är att informera dig om vad BELKYRA® är och hur det fungerar och skall ses som ett komplement till bipacksedeln. Tag noga del av bipackssedeln som medföljer läkemedlet. Mer information får du av din behandlare.

Behandling
mot dubbelhaka

Att man har en dubbelhaka kan ha olika orsaker; åldrande, genetik eller viktuppgång. Man kan idag använda sig av olika metoder för att bli av med sin dubbelhaka, både kirurgiska och icke-kirugiska behandlingsalternativ finns.

Du har fått
BELKYRA®

Du har fått BELKYRA®, som är det första godkända läkemedlet för behandling av submentalt fett (oönskat fett under hakan, s.k. dubbelhaka). Det används hos vuxna patienter hos vilka dubbelhakan har en psykologisk inverkan. Behandlingen är individuellt utformad.

Behandlingen förstör fettcellerna under hakan vilket kan ge en mer markerad hakprofil.

BELKYRA® innehåller den aktiva substansen deoxicholsyra. Deoxicholsyra tillverkas naturligt i kroppen för att underlätta nedbrytningen av fett.

Hur fungerar BELKYRA®?

BELKYRA® är en injektionsbehandling som riktar in sig på och eliminerar fettceller under hakan.

BELKYRA® kan gradvis förbättra utseendet på hakprofilen under ett antal behandlingstillfällen utifrån behandlarens bedömning. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs vanligtvis ingen ytterligare behandling.

 • Behandlingen administreras direkt på behandlarens mottagning efter att patienten fått information om varningar och försiktighetsaspekter.
 • BELKYRA® innehåller en icke-human, icke-animalisk form (som inte härstammar från människa eller djur) av deoxicholsyra som är identisk med naturligt förekommande deoxicholsyra.
 • Ett behandlingstillfälle tar ca 15 – 20 minuter.
 • Dubbelhakans storlek kan förbättras gradvis efter varje behandlingstillfälle.
 • Många ser synliga förbättringar efter 2-4 behandlingar.
 • Din behandlare injicerar små mängder av läkemedelt på flera olika ställen i det område som ska behandlas.
  Hur mycket Belkyra® du kommer att få och hur många behandlingar du behöver baseras på mängden fett under hakan.
 • Du kommer att få flera injektioner vid varje behandlingstillfälle. Antalet injektioner och behandlingstillfällen beror på dina individuella behov.
 • Behandlingen kan upprepas flera gånger men ska inte överskrida 6 behandlingstillfällen; 2 till 4 behandlingstillfällen är vanligtvis tillräckligt för önskat resultat.
 • Tidsintervallet mellan varje behandlingstillfälle ska vara minst 4 veckor.
 • Resultat med
  BELKYRA®

   

  Efter 2-4 behandlingar kan du uppleva en synlig förbättring i utseendet av hakprofilen. Du kan högst få sex behandlingar.

  Tidsintervallet mellan varje behandlingstillfälle ska vara minst 4 veckor.

  Vanliga frågor
  om BELKYRA®

  Hur administreras BELKYRA®?

  Behandlaren kommer att administrera en serie
  BELKYRA®-injektioner i området under hakan
  vid varje behandlingstillfälle, och kommer att
  anpassa BELKYRA®-behandlingen till dina
  behandlingsmål. Tillsammans avgör behandlaren
  och du vilken behandlingsplan som är
  mest lämplig.

  Hur många behandlingar krävs det?

  De flesta som behandlas med BELKYRA® upplever en synlig förbättring av hakprofilen efter två till fyra behandlingar. För en del krävs det upp till sex behandlingar med minst fyra veckors mellanrum för att nå optimalt resultat. När önskat resultat har uppnåtts krävs det oftast inte ytterligare behandlingar.

  Kommer behandling med BELKYRA® att ge några biverkningar?

  Precis som vid andra injicerbara behandlingar kan man uppleva biverkningar av BELKYRA®. Efter behandlingen kan du uppleva biverkningar som smärta, svullnad/vätskeansamling, blåmärken eller minskad känslighet under hakan. De här effekterna är i allmänhet tillfälliga och försvinner vanligtvis av sig själva. Biverkningarnas förekomst, svårighetsgrad och varaktighet är i allmänhet störst efter det första behandlingstillfället och minskar i takt med att behandlingarna fortsätter.

  Om du upplever några av följande biverkningar, kontakta omedelbart sjukvården:

  • Tillfällig nervskada i käken som resulterar i ett ojämt leende eller svaghet i ansiktsmuskulaturen.
  • Tillfällig vävnadsskada (t.ex ytliga hudsår).

  Läs bipacksedeln för komplett lista över alla biverkningar.

  TIPS! Det kan hjälpa att lägga is eller en kylpåse på behandlingsområdet i 10–15 minuter vid behov.

  När ska man inte behandla sig
  med BELKYRA®

  Använd inte BELKYRA®,

  • om du är allergisk mot deoxicholsyra eller något annat innehållsämne såsom vatten för injektionsvätskor, natriumklorid, natriumhydroxid (för pH-justering), saltsyra (för pH-justering) och vattenfritt dinatriumfosfat.
  • om du har en infektion i den del av hakan eller halsen där produkten ska injiceras.
  • om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du använder BELKYRA®.

  Varningar och försiktighet

  Behandlaren kommer att undersöka hur du mår före varje behandling. Tala om för behandlaren om eventuella sjukdomar du har före varje behandling.

  Behandlaren kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt området kring halsen eftersom försiktighet är nödvändig vid eventuell sjukdom eller tidigare operation (t.ex. ärrbildning, fettsugning, sväljsvårigheter, förstorad sköldkörtel eller förstorade lymfkörtlar).

  Tillfällig nervskada i käken som resulterar i ett ojämnt leende eller svaghet i ansiktsmuskulaturen kan förekomma.

  Tillfällig vävnadsskada (t.ex. ytliga hudsår) kan förekomma om BELKYRA® injiceras i andra vävnader än underhudsfett. BELKYRA® får därför endast ges som subkutan injektion (under huden).

  Alla dessa biverkningar har fullständigt gått tillbaks utan varaktiga effekter och utan behandling.

  Injektion
  med BELKYRA® (deoxicholsyra)

  • BELKYRA® är ett läkemedel för behandling av måttlig till svår utbuktning eller utfyllnad kopplad till submentalt fett (s.k. dubbelhaka) hos vuxna där förekomsten av submentalt fett har en psykologisk inverkan.
  • En individuellt anpassad injicerbar behandling som förstör fettcellerna under hakan.
  • Behandlingen kan upprepas flera gånger men ska inte överskrida 6 behandlingstillfällen, 2-4 behandlingstillfällen är vanligtvis tillräckligt.
  • Tidsintervallet mellan varje behandlingstillfälle ska vara minst 4 veckor.

   

   

  BELKYRA® is a trademark of Allergan Inc.
  ALLERGAN® and its design are trademarks of Allergan Inc.
  © 2016 Allergan. All rights reserved.

  SW/0001/2017 Producerad i januari 2017

  Allergan Norden AB
  Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm
  Tel: 08-594 100 00. www.allergan.se