Integritetspolicy

VAD OMFATTAR DENNA INTEGRITETSPOLICY?

Detta EU- (GDPR, Allmänna Dataskyddsförordningen) integritetsmeddelande förklarar hur Allergan plc, inklusive våra anknutna enheter (tillsammans kallade ”Allergan,” ”vi,” “vår(a),” eller ”oss”) hanterar dina personuppgifter och kan omfatta personuppgifter om andra i de fall du delar deras personuppgifter med oss. Det redogör i detalj för hur vi samlar in dina personuppgifter, varför vi samlar in dem och med vilka vi kan dela dem. Detta integritetsmeddelande informerar också om dina personuppgiftsrättigheter. Det gäller alla dina personuppgifter, inklusive personuppgifter lagrade elektroniskt eller som papperskopia.

VILKA PERSONUPPGIFTER FÅR VI SAMLA IN OM DIG?

Allergan samlar in och behandlar dina personuppgifter, som kan komma direkt från dig, från offentligt tillgängliga källor (t.ex., akademiska tidskrifter i vilka du kanske publicerat en artikel), eller tredje parter med vilka vi slutit avtal (t.ex. IMS/IQvia). Personuppgifter inkluderar all information som identifierar dig eller som kan användas för att identifiera dig.

De typer av personuppgifter vi samlar in beror på hur din relation till Allergan ser ut och på gällande lagar. Personuppgifterna vi behandlar om dig inkluderar de uppgifter vi samlar in direkt från dig antingen som en del av din affärsrelation till oss eller genom andra interaktioner som du kan ha med oss.

Dessutom kan vi få personuppgifter om dig från offentligt tillgängliga källor och tredje parter, som kan innehålla följande kategorier av personuppgifter:

 • Namn,
 • Ålder och födelsedatum,
 • Uppgifter som samlats in från cookies,
 • Information om affärskontakter (adress, telefon, e-postadress),
 • Information om personliga kontakter (adress, telefon, e-postadress),
 • Utbildning och kvalifikationer,
 • Organisatoriska eller institutionella anslutningar,
 • Information om dina yrkesmässiga prestationer och aktiviteter (såsom artiklar du kanske har publicerat eller forskning du kanske har bedrivit),
 • Program och aktiviteter som du deltagit i,
 • Åsikter om oss eller om våra produkter och tjänster,
 • Betalningsrelaterad information,
 • Kommunikation och andra personliga preferenser,
 • Information om produktförfrågan,
 • Fotografier och videor,
 • Utbildningsbekräftelser, och/eller
 • Finansiell information (såsom skatteregistreringsnummer, bankkonto-clearingnummer, företagskortnummer).

HUR KOMMER VI ATT ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandling av dina personuppgifter omfattar de fall där vi kan registrera, organisera, strukturera, lagra, anpassa eller ändra, hämta , konsultera, använda, lämna ut genom överföring, spridning eller på annat sätt göra tillgängliga, anpassa eller kombinera, begränsa, radera eller förstöra dina personuppgifter.

Vi kan behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Behandling och rapportering av oönskade händelser,
 • Meddela produktsäkerhetsinformation till dig,
 • Svara på dina önskemål om information, produkter eller tjänster,
 • Vårt företags efterlevnad vad gäller anläggning, nätverk och säkerhetsändamål,
 • Auktorisering, beviljande, administration, övervakning och avslutande av åtkomst till eller användning av Allergan-system, anläggningar, register, egendom och infrastruktur,
 • Interna undersökningar av eventuella missförhållanden eller underlåtenhet att följa våra policyer och förfaranden,
 • Granskning av våra program och tjänster vad gäller efterlevnadsändamål,
 • Domstolsförfaranden och regeringsundersökningar (såsom teckningsoptioner, stämningsansökningar och domstolsordningar),
 • I de fall vi har lagliga skyldigheter att behandla personuppgifter,
 • Meddelanden om våra studier,
 • Meddelanden om marknadsundersökning och produktutveckling,
 • Meddelanden om produktinformation,
 • Meddelanden om publicering, föreläsningar, seminarier, och andra utbildningsinitiativ fokusgrupper, eller andra HCP-engagemangsfunktioner,
 • Meddelanden om allmänna hälsotillstånd (såsom information om vissa hälsotillstånd),
 • Att administrera kampanjprogram (såsom tävlingar, belöningar och rabattprogram),
 • Att bestämma din behörighet för vissa produkter, tjänster eller program,
 • Studiehantering, inklusive övervakning och uppföljning av studieaktiviteter,
 • Intressekonfliktrapportering,
 • Rekrytering,
 • Affärsresor och kostnadsförvaltning,
 • Fastställande av utbildningskrav,
 • Organisationsplanering och utveckling (såsom intern kommunikation, budgetar, administration och projektledning),
 • Utbildning eller vetenskapliga och pedagogiska program,
 • Engagera vetenskapliga experter och ledare,
 • Företags- och marknadsundersökningar,
 • Produktorder eller förfrågningar om prover,
 • Ge dig åtkomst till våra resurser,
 • Spåra dina interaktioner (online och offline) med oss,
 • Skapa detaljer om dina affärsmetoder, aktiviteter och interaktioner för att förstå dina behov och preferenser relaterade till våra produkter och tjänster,
 • Finansiell insynsrapportering (såsom spårning och rapportering om betalningar och andra överföringar av värde för dig),
 • Avtalshantering,
 • Betalningshantering och/eller
 • Webbplatsadministration
 • För ytterligare ändamål där vi är skyldiga att meddela dig och få ditt samtycke, inklusive de ändamål som krävs enligt lokal lagstiftning, behöver vi ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål.

VILKEN ÄR VÅR RÄTTSLIGA GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Den tillämpliga rättsliga grunden för vilken vi behandlar dina personuppgifter för de specifika syften som anges ovan inkluderar följande:

 • Baserat på ditt samtycke: I vissa fall kan vi be dig om ditt samtycke för att samla in och behandla dina personuppgifter. Om du väljer att ge oss ditt samtycke, kan du senare dra tillbaka ditt samtycke (eller välja bort) genom att kontakta oss som det beskrivs i avsnittet ”hur kontaktar du oss-” nedan. Observera att om du drar tillbaka ditt samtycke kommer det inte att påverka någon behandling av dina redan befintliga personuppgifter. I de fall vi behandlar dina personuppgifter baserat på samtycke, kommer vi att ge dig mer detaljerad information när vi får ditt samtycke.
 • Överensstämmelse med gällande lagar eller fullgörande av ett avtal: Under särskilda omständigheter, kan vi behöva behandla dina personuppgifter för att följa en relevant lag/förordning eller för att uppfylla våra skyldigheter enligt ett avtal som du är föremål för. I de fall vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, kommer du sannolikt inte att tillåtas invända mot denna bearbetningsaktivitet, men du brukar ha rätt att få tillgång till eller granska denna information om det inte skulle hindra våra lagliga skyldigheter. I de fall vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser enligt ett avtal där du utgör en part, kan du kanske inte göra invändningar mot denna behandling eller om du väljer att välja bort eller invänder mot vår behandling, kan det påverka vår förmåga att utföra en avtalsförpliktelse som du är berättigad till.
 • Vårt legitima intresse: Vi kan behandla dina personuppgifter baserat på våra legitima intressen av att kommunicera med dig och att hantera våra interaktioner med dig avseende våra produkter och tjänster, vetenskaplig forskning och utbildningsmöjligheter. Utöver de andra rättigheterna som du möjligen har – beskrivning nedan, har du rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter. Du kan registrera din invändning genom att kontakta oss som det beskrivs i avsnittet ”hur kontaktar du oss-” nedan.

TILL VEM OCH NÄR KOMMER VI ATT LÄMNA UT ELLER DELA DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer att dela eller att lämna ut dina personuppgifter med följande enheter:

 • Våra globala dotterbolag, enligt nedan.
 • Tredje parter med vilka vi sluter avtal att utföra tjänster för vår räkningför att utföra aktiviteter eller funktioner relaterade till våra behandlingsmål avseende dina personuppgifter som beskrivs ovan. Om detta skulle vara fallet, kommer vi att kräva att dessa tredje parter, som agerar för vår räkning, skyddar sekretessen och säkerheten i dina personuppgifter som vi delar med dem. Dessa tredje parter måste avtalsenligt vara överens om att de inte kommer att använda eller lämna ut dina personuppgifter för andra ändamål än vad som är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster, utföra tjänster för vår räkning eller att följa gällande lagar eller förordningar.
 • Statliga organ och myndigheter och till offentliga webbplatser för kliniska studier. Om du deltar som klinisk utredare (prövare) i någon av våra studier, får vi offentliggöra ditt namn, information om affärskontakter och dina relationer till oss. Denna information får offentliggöras online på vår webbplats, på Europeiska kliniska prövningsdatabasen, på ClinicalTrials.gov (kliniska tester), på andra liknande webbplatser och i tryckta material.
 • Statliga organ, revisorer och myndigheter. Om vi betalar dig för tjänster som du tillhandahåller, kan vi redovisa dina personuppgifter och dina affärsförbindelser med oss och eventuella belopp du har erhållit av oss, till statliga myndigheter, revisorer och byråer, relaterade till vårt regelverk, som svar på informationsförfrågningar eller som annars krävs enligt lagar, förordningar eller branschkoder.
 • Potentiella eller faktiska tredjepartsinköpare. Om vi ??bestämmer oss för att omorganisera eller avyttra vår verksamhet, genom en försäljning, fusion eller förvärv, kan vi dela dina personuppgifter med faktiska eller potentiella köpare. Vi kommer att kräva att sådana köpare behandlar dina personuppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande.

HUR ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER INTERNATIONELLT?

Vi kan överföra dina personuppgifter till våra andra globala dotterbolag. Du hittar namn och kontaktuppgifter för Allergans dotterbolag på www.allergan.com/home. Dessutom kan dessa dotterbolag i sin tur överföra dina personuppgifter till våra andra globala dotterbolag. Några av våra dotterbolag och deras databasplatser kan finnas i länder som inte säkerställer en adekvat nivå av dataskydd som liknar lagarna i landet där du bor. Oavsett detta, är alla våra dotterbolag skyldiga att behandla dina personuppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande och våra policyer och förfaranden för integritet och dataskydd.

EU-US och Schweiz-US Privacy Shield-meddelande (ramverk för överföring av personuppgifter från EU till USA): Allergan och dess dotterbolag i USA kan ta emot personuppgifter från individer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz. Vi följer EU-US och de schweiziska-US Privacy Shield-principerna (Privacy Shield Principles), med avseende på insamling, användning och lagring av personuppgifter från EES och Schweiz. Om det föreligger någon form av konflikt mellan villkoren för detta integritetsmeddelande och Privacy Shield- principerna, är det Privacy Shield-principerna som gäller. För mer information om Privacy Shield-ramverket och för att se vår certifiering, gå till www.privacyshield.gov. Internationella centret för tvistlösning (ICDR) fungerar som vår tvistlösningsleverantör från tredje part, vilket krävs av Privacy Shield-ramverket. Om du har ett klagomål avseende vår Privacy Shield-efterlevnad, kan du kontakta oss direkt eller kontakta ICDR på www.adr.org/aaa/faces/services/fileacase. Under vissa omständigheter kan det vara möjligt för dig att åberopa bindande skiljeförfarande. Vi är föremål för undersöknings- och verkställighetsbefogenheterna för US Federal Trade Commission (den amerikanska federala konkurrensmyndigheten) angående vår efterlevnad av Privacy Shield-principerna.

Vi kan överföra din personuppgifter till våra tredje parter med vilka vi sluter avtal att utföra tjänster för vår räkning, att utföra aktiviteter eller funktioner relaterade till behandlingsändamålen avseende dina personuppgifter som beskrivs ovan. Våra tredje parter är avtalsmässigt skyldiga att följa gällande lagar eller förordningar, samt att ha en giltig gränsöverskridande överföringsmekanism på plats för EU-personuppgifter för att ta emot EU-personuppgifter, vilka kan innehålla en ”adekvat” bestämning från Europeiska kommissionen EU-US och/eller schweiziska-US Privacy Shield-certifieringar, och/eller genomföra EU-standardavtalsklausuler med oss.

För mer information om våra gränsöverskridande överföringar av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss genom att använda informationen som det beskrivs i avsnittet ”hur kontaktar du oss” nedan.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder som uppfyller branschstandarden för att skydda våra personuppgifter mot förlust, stöld, missbruk, obehörig åtkomst, modifiering, utlämnande och förstörelse. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till endast de medarbetare och tredje parter som agerar för vår räkning som har ett legitimt företagsbehov av sådan åtkomst. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till tredje parter i de fall vi har erhållit skriftliga försäkringar att dina personuppgifter kommer att skyddas på ett sätt som överensstämmer med detta integritetsmeddelande och vår integritetspolicy och våra förfaranden.

HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter under varaktigheten av ditt affärsförhållande med oss. Vi kommer att lagra och behålla de personuppgifter vi samlar in om dig i enlighet med vårt bolags policy för datalagring, varefter de kommer att arkiveras eller raderas. Ett detaljerat schema för vår retentionspraxis finns på www.allergan.com/home. Observera att viss information kan behållas under längre tidsperioder om vi har fortsatta skyldigheter till dig eller om det krävs enligt lokal lag.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Du har rätt att se och få en kopia av dina personuppgifter, inklusive en elektronisk kopia, som vi har samt att be oss göra korrigeringar av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi har om dig. Du kan också begära att vi raderar dina personuppgifter då de inte längre behövs för de ändamål du avsett med dem, begränsa hur vi behandlar dina personuppgifter till vissa begränsade ändamål i de fall radering inte är möjlig eller att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Under vissa omständigheter kan du eventuellt begära att vi skickar en kopia av dina personuppgifter till en tredje part du väljer.
För att utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss enligt vad som anges i avsnittet ”hur kontaktar du oss” nedan. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten (se detaljer under ”åtgärder” nedan) i de fall du tycker att dina rättigheter har kränkts.

VAD HÄNDER OM VI REVIDERAR DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE?

Ibland kan vi göra ändringar i detta integritetsmeddelande för att påvisa förändringar i våra juridiska skyldigheter eller hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer att meddela dig om eventuella väsentliga redigeringar i detta integritetsmeddelande, vilket kommer att träda i kraft när det meddelas.

HUR KONTAKTAR DU OSS OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR ELLER PROBLEM?

Vänligen kontakta Allergans EU-dataskyddsansvarig (DPO) genom att använda informationen nedan för att:

 • Ställa frågor,
 • Ange ett problem eller ett klagomål,
 • Välja bort ett program eller en tjänst, och/eller
 • Att utöva någon av dina rättigheter som anges ovan, inklusive åtkomst till, korrigering, bärbarhet, invändning, begränsning och radering.

Allergans EU-DPO (dataskyddsansvarig)
Postadress:
Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, UK

E-postadress:
IR-EUDPO@ALLERGAN.COM

VILKA ÅTGÄRDER FINNS TILLGÄNGLIGA FÖR DIG?

För mer information om din integritet och dina dataskyddsrättigheter eller om du inte kan lösa ett problem direkt med oss och önskar framföra ett klagomål, vänligen kontakta din landsspecifika dataskyddsmyndighet eller Allergans ledande datatillsynsmyndighet:

Irlands dataskyddskommissionär
Postadress:
Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois

Telefonnummer:
+353 57 8684800
+353 (0)761 104 800

E-postadress:
INFO@DATAPROTECTION.IE

Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.